btp-sole-agent-(ผู้บริหาร)

Message from CEO

การบริหารงานขายและวางแผนการตลาดโครงการครบวงจร เป็นนโยบายหลักที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดได้อย่างมืออาชีพ

บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือฯ รวมถึงพนักงานทุกระดับชั้นมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทฯ ดังปณิธานที่ว่า  “ความสำเร็จของท่านคือความภูมิใจของเรา” ณ วันนี้ บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความสำเร็จ ด้วยยอดขายสูงสุดจนได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนว่าเป็น “นักขายมืออาชีพ”

   บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ แรก ที่ทำธุรกิจรับบริหารงานขายและวางแผนการตลาดโครงการอย่างครบวงจร ซึ่งยังไม่เคยมีบริษัทใดทำมาก่อน โดยบริษัทฯ ได้ประยุกต์ประสบการณ์ จากการที่เคยเป็นผู้ประกอบการเอง ทำให้ทราบปัญหาของธุรกิจและเข้าใจเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี     เมื่อธุรกิจโตขึ้น การก้าวล้ำของข้อมูลข่าวสารย่อมมากตาม ในฐานะที่เป็นผู้นำ เราจึงไม่สามารถหยุดนิ่งได้ อินเตอร์เน็ตเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีบทบาทในขณะนี้ และทางบริษัทฯ สามารถพัฒนาเว็บไซต์จนติดอันดับผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุด และจะยังคงพัฒนาต่อไป ให้สมกับเป็น “เว็บไซต์แรกสำหรับคนซื้อบ้าน”

                         บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทในเครือฯ พร้อมแล้ว ที่จะนำท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ด้วยกัน           

ดร.นพวัตติ์ งามเลิศพัฒนสิน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือฯ 

btp sole agent (ผู้บริหาร)

ดร.นพวัตติ์ งามเลิศพัฒนสิน

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ​

คุณวุฒิการศึกษา / การรับรองจากสถาบันต่างๆ

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาเอก CEBU DOCTORS UNIVERSITY (Philippines) Doctor of Organization Development & Tranformation
 • จบหลักสูตร THE BOSS รุ่นที่ 44 จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 • จบหลักสูตร THE HIGH FLYER รุ่นที่ 9 จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 • จบหลักสูตร RE-CU รุ่นที่ 25 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบหลักสูตร SPEECH POWER  PROGRAM จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ  จอห์น  โรเบิร์ต พาวเวอร์ส

ประสบการณ์ในการทำงานในอดีต

 • อดีตเจ้าหน้าที่ สินเชื่อ / ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
 • อดีตนายกสมาคมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • อดีตนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (นายกก่อตั้ง)
 • อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์
 • อดีตคณะกรรมาธิการ กระทรวงแรงงาน

ประสบการณ์ในการทำงานในปี พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท บัวทอง เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
 • นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2554-2557 (2 สมัย)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RE-TU) และ องค์กรภาคเอกชนอื่นๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • กรรมาธิการตำรวจ

ผลงานปัจจุบัน

 • เจ้าของโครงการ บ้านจัดสรร ภายใต้แบรนด์ พฤกษ์พิมาน และ ทิพย์พิมาน
 • ผู้บริหารงานขายโครงการ มากกว่า 700 โครงการ

รางวัลเกียรติยศ

 • ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2545 สาขา ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 สาขา บริหารการจัดการ
 • ได้รับรางวัล คนดีสังคมไทย ประจำปีพ.ศ. 2545 สาขา บริหารและการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 สาขา นักธุรกิจ–บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 • ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค สาขา โฆษณาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
 • ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2546 สาขา การตลาด – อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น
 • ได้รับรางวัลนักการค้าแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2546 ประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2548 สาขา ธุรกิจบ้านและที่ดิน
 • ได้รับรางวัล สุดยอดนักธุรกิจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2549
 • ได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศในรายการ สู้แล้วรวย ตอนจากลูกชาวนาสู่มหาเศรษฐี เมื่อวันที่ 22- 23 ธันวาคม 2548 ทางช่อง 11
 • ได้รับรางวัล คนดีสังคมไทย ประจำปี พ.ศ. 2549 สาขา นักธุรกิจทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550 สาขา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551 สาขาพัฒนาองค์กร และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับเกียรติบัตร ธนาคารความดี ประจำปี 2551
 • ได้รับรางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี พ.ศ. 2551 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในจังหวัดนนทบุรี
 • ได้รับรางวัล คนดีสังคมไทย ปี พ.ศ.2553
 • ได้รับรางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 สาขา นักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภท นักธุรกิจ
 • ได้รับรางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 สาขา นักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภท นักธุรกิจ
 • ได้รับรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2012” ผู้บริหารแห่งปี 2555
 • ได้รับรางวัล “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2555
 • ได้รับรางวัล “สิงห์ทอง” รางวัลนักบริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นและ รางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2556
 • ได้รับรางวัล “คนดีศรียาม” ประจำปี 2556 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)    และมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา
 • ได้รับรางวัล “นาคราช” บุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และ มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา
 • ได้รับรางวัล “พ่อดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และ มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา
 • ได้รับรางวัล “องค์กรบริหารการบริโภคดีเด่น” ยอดเยี่ยมแห่งปี (หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค
btp sole agent (ผู้บริหาร)

ดร.นลินธรณ์ งามเลิศพัฒนสิน

รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ​

คุณวุฒิการศึกษา / การรับรองจากสถาบันต่างๆ

 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยครูสวนดุสิต
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
 • ปริญญาเอก สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • เจ้าของโครงการพฤกษ์พิมาน ๕ ( ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี )

รางวัลเกียรติยศ

 • ได้รับรางวัล พนักงานดีเด่น แผนกบัญชี จาก ราชกรีฑาสโมสร
 • ได้รับรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. 2545
 • ได้รับรางวัล สุดยอดนักธุรกิจแห่งปี พ.ศ. 2549 – 2550 จาก นิตยสารแก้จน
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น พ.ศ. 2545 สาขา พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับรางวัล คนดีสังคมไทย พ.ศ. 2546 สาขา บริหารและการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดีเด่น
 • ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. 2546 สาขา บริหารและจัดการ
 • ได้รับรางวัล ธนาคารความดี พ.ศ. 2546
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น พ.ศ. 2549 สาขา บริหารจัดการด้านการตลาดที่อยู่อาศัย
 • ได้รับรางวัล ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น พ.ศ.2552 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • ได้รับรางวัล บริษัทดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2552 สาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น 100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552
btp sole agent (ผู้บริหาร)

คุณวิรินทร์ญา งามเลิศพัฒนสิน

รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ​

คุณวุฒิการศึกษา / การรับรองจากสถาบันต่างๆ

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขารังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1
 • ปริญญาโท สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Nottingham Trent ประเทศอังกฤษ
 • จบหลักสูตร The next real รุ่น 3

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • เจ้าของโครงการ บ้านจัดสรร พฤกษ์พิมานเดอะแกรนด์ไพรเวท รังสิต – คลอง2