รัฐไฟเขียว ปล่อยกู้!! ผ่อนบ้านเดือนละ 1000 บาท

 


เงื่อนไขโครงการบ้านประชารักษ์ ผู้ขอกู้จะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน หรือเป็นบ้านหลังแรก โดยที่ราคาที่อยู่อาศัยรวมที่ดินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท


การกำหนดวงเงินกู้ แบ่งเป็น 2 ส่วน
1.  วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท
      ธนาคารออมสิน • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0% ผ่อน 3,000 บาท/เดือน

 • ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2% ผ่อน 3,000 บาท/เดือน

 • ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ผ่อน 4,000 บาท/เดือน

 • ปีที่ 7-30 ดอกเบี้ย ลอยตัว (MRR) -1.475% ผ่อน 4,000 บาท/เดือน


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0% ต่อปี

 • ปีที 4-6 ดอกเบี้ย 5% ต่อปี

 • ปีที่ 7-30 ดอกบี้ยลอยตัว = MRR-0.75% ต่อปี


 2.  วงเงินกู้ระหว่าง 7 แสนบาท – 1.5 ล้านบาท
      ธนาคารออมสิน • ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 3% ผ่อน 7,200 บาท/เดือน

 • ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ผ่อน 8,600 บาท/เดือน

 • ปีที่ 7-30 ดอกเบี้ย ลอยตัว (MRR) -1.475% ผ่อน 9,100 บาท/เดือน


       ธนาคารอาคารสงเคราะห์ • ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 3% ต่อปี

 • ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ต่อปี

 • ปีที่ 7-30 ดอกเบี้ย ลอยตัว (ลูกค้ารายย่อย MRR-0.75% ต่อปี, ลูกค้าสวัสดิการ MRR-1% ต่อปี)


 ขั้นตอนการสมัครโครงการ
1.   สมัครโครงการบ้านประชารัฐ ที่ธนาคารที่รวมโครงการ
2.   เข้าเวปไซต์ http://www.google.co.th ค้นหาคำว่าทรัพย์สินรอการขาย
      2.1.ธนาคารออมสิน http://properties.gsb.or.th/properties/index.php
      2.2.ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th/npa
      2.3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbhomecenter.com/ghb
3.   ค้นหาและจดเลขที่ทรัพย์สินที่สนใจ ในวงเงินที่กำหนด
4.   โทรสอบถามธนาคารที่ร่วมโครงการ


 


เอกสารการใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 (ธนาคารออมสิน) ระยะเวลาโครงการ 2 ปี 
1.   สำเนาบัตรบัตรประชาชน
2.   สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัย
3.   หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
4.   สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
หมายเหตุกรณีกู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านต้องไม่ติดกู้และเป็นเจ้าบ้านขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์