เกี่ยวกับเรา

ประวัติผู้บริหาร


ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น (Dr. Pairote Sukjan)

 ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

คุณวุฒิการศึกษา / การรับรองจากสถาบันต่างๆ

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาเอก CEBU DOCTORS UNIVERSITY (Philippines) Doctor of Organization Development & Tranformation
 • จบหลักสูตร THE BOSS รุ่นที่ 44 จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 • จบหลักสูตร THE HIGH FLYER รุ่นที่ 9 จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 • จบหลักสูตร RE-CU รุ่นที่ 25 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบหลักสูตร SPEECH  POWER  PROGRAM จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ  จอห์น  โรเบิร์ต พาวเวอร์ส

ประสบการณ์ในการทำงานในอดีต

 • อดีตเจ้าหน้าที่ สินเชื่อ / ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
 • อดีตนายกสมาคมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • อดีตนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (นายกก่อตั้ง)
 • อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์
 • อดีตคณะกรรมาธิการ  กระทรวงแรงงาน

ประสบการณ์ในการทำงานในปี พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • บริษัท บัวทอง มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
  • บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • บริษัท บัวทอง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • บริษัท บัวทอง เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
 • นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2554-2557 (2 สมัย)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RE-TU) และ องค์กรภาคเอกชนอื่นๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • กรรมาธิการตำรวจ

ผลงานปัจจุบัน

 • เจ้าของโครงการ บ้านจัดสรร ภายใต้แบรนด์ พฤกษ์พิมาน และ ทิพย์พิมาน
 • ผู้บริหารงานขายโครงการ มากกว่า 600 โครงการ

รางวัลเกียรติยศ

 • ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2545 สาขา ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 สาขา บริหารการจัดการ
 • ได้รับรางวัล คนดีสังคมไทย ประจำปีพ.ศ. 2545  สาขา บริหารและการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 สาขา นักธุรกิจ–บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 • ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค สาขา โฆษณาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
 • ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2546 สาขา การตลาด -  อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น
 • ได้รับรางวัลนักการค้าแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2546 ประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2548 สาขา ธุรกิจบ้านและที่ดิน
 • ได้รับรางวัล สุดยอดนักธุรกิจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2549
 • ได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศในรายการ สู้แล้วรวย  ตอนจากลูกชาวนาสู่มหาเศรษฐี เมื่อวันที่ 22- 23 ธันวาคม 2548 ทางช่อง 11
 • ได้รับรางวัล คนดีสังคมไทย ประจำปี พ.ศ. 2549 สาขา นักธุรกิจทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550 สาขา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551 สาขาพัฒนาองค์กร และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับเกียรติบัตร ธนาคารความดี ประจำปี 2551
 • ได้รับรางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี พ.ศ. 2551 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในจังหวัดนนทบุรี
 • ได้รับรางวัล คนดีสังคมไทย ปี พ.ศ.2553
 • ได้รับรางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 สาขา นักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภท นักธุรกิจ
 • ได้รับรางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 สาขา นักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภท นักธุรกิจ
 • ได้รับรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2012” ผู้บริหารแห่งปี 2555
 • ได้รับรางวัล “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2555
 • ได้รับรางวัล “สิงห์ทอง” รางวัลนักบริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นและ รางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2556
 • ได้รับรางวัล “คนดีศรียาม” ประจำปี 2556  จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา
 • ได้รับรางวัล “นาคราช” บุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และ มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา  
 • ได้รับรางวัล “พ่อดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และ มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา  
 • ได้รับรางวัล “องค์กรบริหารการบริโภคดีเด่น” ยอดเยี่ยมแห่งปี (หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น (Dr. Buatip Sukjan)

 รองประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

คุณวุฒิการศึกษา / การรับรองจากสถาบันต่างๆ

 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยครูสวนดุสิต
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
 • ปริญญาเอก สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย

ประสบการณ์ในการทำงานในอดีต - ปัจจุบัน

 • พ.ศ.2531 – 2534
  • พนักงานฝ่ายบัญชี โรงพยาบาลธนบุรี
  • พนักงานแผนกกรมธรรม์ บริษัท AIA
  • พนักงานบัญชี ราชกรีฑาสโมสร
 • พ.ศ.2535
  • เจ้าของกิจการบ้านมือสอง
 • พ.ศ.2536 – 2545
  • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน
  • รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวทอง มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวทอง เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • เจ้าของโครงการพฤกษ์พิมาน ๕ (ซอยวัดลาดปลาดุก)

รางวัลเกียรติยศ

 • ได้รับรางวัล พนักงานดีเด่น แผนกบัญชี จาก ราชกรีฑาสโมสร
 • ได้รับรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี 2545
 • ได้รับรางวัล สุดยอดนักธุรกิจแห่งปี ปี 2549 – 2550 จาก นิตยสารแก้จน
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น พ.ศ. 2545 สาขา พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับรางวัล คนดีสังคมไทย พ.ศ. 2546 สาขา บริหารและการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดีเด่น
 • ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. 2546 สาขา บริหารและจัดการ
 • ได้รับรางวัล ธนาคารความดี พ.ศ. 2546
 • ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น พ.ศ. 2549 สาขา บริหารจัดการด้านการตลาดที่อยู่อาศัย
 • ได้รับรางวัล ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น พ.ศ.2552 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • ได้รับรางวัล บริษัทดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2552 สาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น 100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552

นางสาวสุนิสา สุขจั่น (Miss Sunisa Sukjan)

 รองประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ไม้ดอก ไม้ผล จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา / การรับรองจากสถาบันต่างๆ

 • ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขารังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1
 • ระดับปริญญาโท สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Nottingham Trent ประเทศอังกฤษ