เกี่ยวกับเรา

 • บริษัทดีเด่น ประจำปี 2545 สาขาบริหารการจัดการ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค
 • สาขาโฆษณาสินค้า และบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค (จาก สคบ.)
 
 • นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2545 สาขา นักธุรกิจ-บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
 • บุคคลตัวอย่าง ประจำปี 2545 สาขาการตลาด-อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น  
 • บุคคลตัวอย่าง ประจำปี 2546 สาขาการตลาด-อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น  
 • นักการค้าแห่งปี ประจำปี 2546 ประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 • คนดีสังคมไทยประจำปี 2546 สาขา บริหารและการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น
 
 • กิ่งกาชาดบางบัวทอง  
 • สมาคมตัวแทน และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2545 สาขา นักธุรกิจ-บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
 • นักบริหารดีเด่นประจำปี 2545 สาขา พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 • คนดีสังคมไทย ประจำปี 2546 สาขาบริหารและจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น
 • บุคคลตัวอย่าง ประจำปี 2546 สาขาบริหารและจัดการ